ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก    ///    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแฝก “หนองแฝกเป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีมาตรฐาน มีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ///  

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการฟุตซอลเพื่อสุขภาพของเยาวชนและประชาชาทั่วไป

Update 11/10/2562

..ดูรายละเอียด

อบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลหนองแฝก ประจำปี 2562

Update 11/10/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

Update 11/10/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วย "ตาราง 9 ช่อง"

Update 11/10/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองแฝก ประจำปี พ.ศ.2562

Update 23/09/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

Update 16/05/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

Update 30/04/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562

Update 25/04/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

Update 19/04/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2562

Update 18/04/2562

..ดูรายละเอียด

ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลหนองแฝก

Update 03/04/2562

..ดูรายละเอียด

แจกหน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อยจากฝุ่นละออง PM2.5

Update 28/03/2562

..ดูรายละเอียด

การเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

Update 22/03/2562

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลหนองแฝกได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562

Update 15/03/2562

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลหนองแฝกได้จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562

Update 15/03/2562

..ดูรายละเอียด