ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก    ///    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแฝก “หนองแฝกเป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีมาตรฐาน มีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ///  

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลหนองแฝก ได้เปิดโครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองแฝก โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลหนองแฝก กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลุกน้ำยุงลาย จำนวน 9 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองแฝก