โบราณสถานเวียงกุมกามเป็นศรี สร้างสรรค์สามัคคี เพื่อประชาอยู่ดีมีสุข มุ่งพัฒนาอย่างโปร่งใส ห่วงใยสิ่งแวดล้อม *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองแฝก ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองแฝก ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองแฝก ประจำปี พ.ศ.2562

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองแฝก ในวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 ณ Oon Valley Farm Stay อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสรุปผลการทำงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนำไปปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไป ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และสร้างความสัมพันธ์ดันดี ความสามัคคีในหมู่คณะ