ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก    ///    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแฝก “หนองแฝกเป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีมาตรฐาน มีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ///  

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองแฝก ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองแฝก ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองแฝก ประจำปี พ.ศ.2562

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองแฝก ในวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 ณ Oon Valley Farm Stay อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสรุปผลการทำงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนำไปปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไป ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และสร้างความสัมพันธ์ดันดี ความสามัคคีในหมู่คณะ