โบราณสถานเวียงกุมกามเป็นศรี สร้างสรรค์สามัคคี เพื่อประชาอยู่ดีมีสุข มุ่งพัฒนาอย่างโปร่งใส ห่วงใยสิ่งแวดล้อม *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรไล่ยุง ของกลุ่มแม่บ้านสันป่าสัก หมู่ 2

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรไล่ยุง ของกลุ่มแม่บ้านสันป่าสัก หมู่ 2

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรไล่ยุง ของกลุ่มแม่บ้านสันป่าสัก หมู่ 2

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลหนองแฝก ได้เปิดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรไล่ยุง ของกลุ่มแม่บ้านสันป่าสัก หมู่ 2 โดยใช้งบประมาณสนับสนุน จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการนำสมุนไพรมาใช้ไล่ยุงแทนการใช้สารเคมีแก่ประชาชน และลดความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออก