ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก    ///    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแฝก “หนองแฝกเป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีมาตรฐาน มีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ///  

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

          เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองแฝกได้จัดโครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ณ บริเวณประตูโขง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแฝก โดยมีนายถวิล  ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก ประชาชน เยาวชนในตำบลหนองแฝกได้ตระหนักในความสำคัญร่วมเป็นผู้อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่สืบไป