ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก    ///    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแฝก “หนองแฝกเป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีมาตรฐาน มีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ///  

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

หน้าแรก » ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลหนองแฝกเดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝกและได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

download