ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

เช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/02/2560
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,234
เดือนที่แล้ว
1,665
ปีนี้
10,373
ปีที่แล้ว
10,651
ทั้งหมด
21,024
ไอพี ของคุณ
54.198.103.13


เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้ดำเนินงานโครงการหนองแฝกเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสาทุกหมู่บ้าน และพนักงานเทศบาล ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาธารณะ คู คลอง ลำเหมือง ในตำบลหนองแฝก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะให้สะอาดสวยงาม, เป็นการแก้ไขปัญหามลพิษด้านหมอกควัน, เป็นการลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในชุมชน, ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองแฝก

24 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ๙ หมู่บ้านและแม่ดีเด่นระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมกลุ่มพลังมวลชนแสดงความจงรักภักดี แสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙, ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการประกาศยกย่องเกียรติคุณแม่ดีเด่น เป็นแบบอย่างของสังคมในตำบลหนองแฝก

12 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองแฝก โดยงานพัฒนาชุมชนของสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแฝก ในวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยมีนายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก เป็นประธานกล่าวเปิดในโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ,มีความรักใคร่สามัคคีรู้จัการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ,สร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีภายในกลุ่มเยาวชนและได้ใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกันอันนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแฝก และเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองแฝก ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนฯ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการนี้

25 มกราคม 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ   ประจำปี 2561  นายถวิล  ไชยวุฒิ  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  โดยมีคณะผู้บริหาร สท.  และประชาชนเข้าร่วม  กิจกรรมภายในงานมีซุ้มกิจกรรมป่าโป่ง, ระบายสีตุ๊กตา, ตักปลามหาสนุก  และมีซุ้มกิจกรรมของบริษัทและสถานศึกษาภายใน อ.สารภี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรม กล้าคิดและกล้าแสดงออก ซึ่งการพัฒนาเด็กนั้นจะต้องพัฒนาเด็กทั้งองค์รวมเพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่ยังเยาว์วัย ในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านต่อไป  จัดขึ้นในวันที่  13  มกราคม  2561  ณ  เทศบาลตำบลหนองแฝก อ.สารภี  จ.เชียงใหม่

13 มกราคม 2561

โครงการสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   ประจำปี 2561  นายถวิล  ไชยวุฒิ  เป็นประธานในพิธี  โดยมีคณะผู้บริหาร สท.  และประชาชนเข้าร่วม  กิจกรรมภายในงานมีการฟังเทศน์มหาชาติและจับฉลากของรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัว  รวมถึงเป็นการร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมที่ดีแก่ประชาชนในตำบลใน การดำเนินชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนิกชนที่ดี  จัดขึ้นระหว่างวันที่  31  ธันวาคม  2560 –  1 มกราคม  2561  ณ  วัดหวลการณ์ ต.หนองแฝก อ.สารภี  จ.เชียงใหม่

31 ธันวาคม 2560

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหนองแฝกเกมส์   ประจำปี 2560  นายถวิล  ไชยวุฒิ  เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาหนองแฝกเกมส์  มหกรรมกีฬาพื้นบ้าน  โดยมีคณะผู้บริหาร สท.  และนักกีฬา ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะไม่ให้สิ่งเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน การกีฬาถือเป็นแนวทางหนึ่งในการดึงประชาชน เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด สร้างความสมานสามัคคี ในหมู่คณะ สอนให้เป็นคนรู้จักแพ้ รู้จักการเป็นผู้ชนะที่ดี รู้จักการให้อภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน จัดขึ้นในวันที่  24  ธันวาคม  2560  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา อ.สารภี  จ.เชียงใหม่

24 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลหนองแฝก  ประจำปี  2560 จัดขึ้นในวันที่  5  พฤศจิกายน  2560  ณ  ฝายบ้านหนองสี่แจ่ง หมู่ที่ 1 (แก้มลิง)  โดยมีนายถวิล  ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคณะผู้บริหาร  ส.ท.  ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์ต่างๆ  คุณทักทัช  ยิ่งสินสุวิทย์  เจ้าของบ้านสวนสารภี  คุณนายช้องนาง คงเดชชัย  เจ้าของโครงการ เลอตะวัน  ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการประกวดกระทงฝีมือ  การประกวดหนูน้อยนพมาศ  การประกวดซุ้มประตูป่า การโชว์การพายเรือคายัคของเยาวชนตำบลหนองแฝก  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเพณีอันดีงามประจำท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน
14 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร สท. ผู้นำชุมชน อสม.และ รพสต.หนองแฝก เข้าร่วมโครงการ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
18 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองแฝก ดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้นำชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนและประชาชน มีจิตสำนึกในการจัดการขยะ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป้นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนปฎิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 65 คน 
ในวันที่ 6 ก.ค. 60  กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ภาคเช้า อบต.ดอนแก้ว แม่ริม ภาคบ่าย อุรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ ร้านเดอะการ์เด้น อ.สันทราย
06 กรกฎาคม 2560

      โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ลานพระเจ้าทันใจ วัดเวียงเศรษฐี(ร้าง) กิจกรรมหล่อเทียน  - ถวายเทียนแก่ วัดในพื้นที่ตำบลหนองแฝก   ทั้ง 4 วัด ได้แก่ วัดหนองแฝก วัดหนองสี่แจ่ง วัดกู่แดงและวัดหวลการณ์ กิจกรรมประกวดตกแต่งต้นเทียนและรถขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา ร่วมสืบทอดประเพณีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชนและสนับสนุนเด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เห็นความสำคัญและหลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนาเป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินชีวิต


04 กรกฎาคม 2560

ชื่อโครงการ :  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ระยะเวลา :  6 – 8  เมษายน  2560
สถานที่ :  ณ  ข่วงประตูโขง  หมู่ที่ 6
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสืบสานศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาให้คงอยู่  ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในตำบล สนับสนุนบทบาทของเทศบาลตำบลหนองแฝก ในการเป็นองค์กรพัฒนาในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลหนองแฝกและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม  :     
        1.  รำวงย้อนยุค
        2.  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
        3.  การประกวดหนูน้อยธิดาสงกรานต์
        4.  การประกวดตัดตุง
        5.  การประกวดก่อเจดีย์ทราย
        6.  การแข่งขันอีโจ้ง
        7.  การแข่งขันชกมวยทะเล
        8.  การประกวดลาบ – สาโท
        9.  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
        10.  กิจกรรมสืบชะตา

26 เมษายน 2560

       นายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรี เป็นประธานมอบใบประกาศนีบัตรแก่นักเรียน ศพด.ตำบลหนองแฝกที่จบปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 คน โดยมีคณะผู้บริหาร
สท. ผู้ปกครองและคณะครูร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศพด.ตำบลหนองแฝก
27 มีนาคม 2560


14 พฤศจิกายน 2559

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (13 รายการ)