ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

เช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/02/2560
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
143
เดือนนี้
1,356
เดือนที่แล้ว
1,828
ปีนี้
13,821
ปีที่แล้ว
10,651
ทั้งหมด
24,472
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209


เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองแฝก ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมไกรสร 1 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายถวิล  ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองแฝกได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถ, ให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามภารกิจหน้าที่, ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่ และให้เทศบาลตำบลหนองแฝกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

16 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้ดำเนินงานโครงการหนองแฝกเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสาทุกหมู่บ้าน และพนักงานเทศบาล ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาธารณะ คู คลอง ลำเหมือง ในตำบลหนองแฝก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะให้สะอาดสวยงาม, เป็นการแก้ไขปัญหามลพิษด้านหมอกควัน, เป็นการลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในชุมชน, ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองแฝก

24 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ๙ หมู่บ้านและแม่ดีเด่นระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมกลุ่มพลังมวลชนแสดงความจงรักภักดี แสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙, ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการประกาศยกย่องเกียรติคุณแม่ดีเด่น เป็นแบบอย่างของสังคมในตำบลหนองแฝก

12 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองแฝก โดยงานพัฒนาชุมชนของสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแฝก ในวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยมีนายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก เป็นประธานกล่าวเปิดในโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ,มีความรักใคร่สามัคคีรู้จัการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ,สร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีภายในกลุ่มเยาวชนและได้ใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกันอันนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแฝก และเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองแฝก ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนฯ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการนี้

25 มกราคม 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ   ประจำปี 2561  นายถวิล  ไชยวุฒิ  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  โดยมีคณะผู้บริหาร สท.  และประชาชนเข้าร่วม  กิจกรรมภายในงานมีซุ้มกิจกรรมป่าโป่ง, ระบายสีตุ๊กตา, ตักปลามหาสนุก  และมีซุ้มกิจกรรมของบริษัทและสถานศึกษาภายใน อ.สารภี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรม กล้าคิดและกล้าแสดงออก ซึ่งการพัฒนาเด็กนั้นจะต้องพัฒนาเด็กทั้งองค์รวมเพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่ยังเยาว์วัย ในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านต่อไป  จัดขึ้นในวันที่  13  มกราคม  2561  ณ  เทศบาลตำบลหนองแฝก อ.สารภี  จ.เชียงใหม่

13 มกราคม 2561

โครงการสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   ประจำปี 2561  นายถวิล  ไชยวุฒิ  เป็นประธานในพิธี  โดยมีคณะผู้บริหาร สท.  และประชาชนเข้าร่วม  กิจกรรมภายในงานมีการฟังเทศน์มหาชาติและจับฉลากของรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัว  รวมถึงเป็นการร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมที่ดีแก่ประชาชนในตำบลใน การดำเนินชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนิกชนที่ดี  จัดขึ้นระหว่างวันที่  31  ธันวาคม  2560 –  1 มกราคม  2561  ณ  วัดหวลการณ์ ต.หนองแฝก อ.สารภี  จ.เชียงใหม่

31 ธันวาคม 2560

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหนองแฝกเกมส์   ประจำปี 2560  นายถวิล  ไชยวุฒิ  เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาหนองแฝกเกมส์  มหกรรมกีฬาพื้นบ้าน  โดยมีคณะผู้บริหาร สท.  และนักกีฬา ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะไม่ให้สิ่งเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน การกีฬาถือเป็นแนวทางหนึ่งในการดึงประชาชน เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด สร้างความสมานสามัคคี ในหมู่คณะ สอนให้เป็นคนรู้จักแพ้ รู้จักการเป็นผู้ชนะที่ดี รู้จักการให้อภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน จัดขึ้นในวันที่  24  ธันวาคม  2560  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา อ.สารภี  จ.เชียงใหม่

24 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองแฝก ได้จัดโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลหนองแฝก  ประจำปี  2560 จัดขึ้นในวันที่  5  พฤศจิกายน  2560  ณ  ฝายบ้านหนองสี่แจ่ง หมู่ที่ 1 (แก้มลิง)  โดยมีนายถวิล  ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคณะผู้บริหาร  ส.ท.  ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์ต่างๆ  คุณทักทัช  ยิ่งสินสุวิทย์  เจ้าของบ้านสวนสารภี  คุณนายช้องนาง คงเดชชัย  เจ้าของโครงการ เลอตะวัน  ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการประกวดกระทงฝีมือ  การประกวดหนูน้อยนพมาศ  การประกวดซุ้มประตูป่า การโชว์การพายเรือคายัคของเยาวชนตำบลหนองแฝก  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเพณีอันดีงามประจำท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน
14 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร สท. ผู้นำชุมชน อสม.และ รพสต.หนองแฝก เข้าร่วมโครงการ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
18 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองแฝก ดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้นำชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนและประชาชน มีจิตสำนึกในการจัดการขยะ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป้นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนปฎิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 65 คน 
ในวันที่ 6 ก.ค. 60  กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ภาคเช้า อบต.ดอนแก้ว แม่ริม ภาคบ่าย อุรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ ร้านเดอะการ์เด้น อ.สันทราย
06 กรกฎาคม 2560

      โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ลานพระเจ้าทันใจ วัดเวียงเศรษฐี(ร้าง) กิจกรรมหล่อเทียน  - ถวายเทียนแก่ วัดในพื้นที่ตำบลหนองแฝก   ทั้ง 4 วัด ได้แก่ วัดหนองแฝก วัดหนองสี่แจ่ง วัดกู่แดงและวัดหวลการณ์ กิจกรรมประกวดตกแต่งต้นเทียนและรถขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา ร่วมสืบทอดประเพณีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชนและสนับสนุนเด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เห็นความสำคัญและหลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนาเป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินชีวิต


04 กรกฎาคม 2560

ชื่อโครงการ :  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ระยะเวลา :  6 – 8  เมษายน  2560
สถานที่ :  ณ  ข่วงประตูโขง  หมู่ที่ 6
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสืบสานศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาให้คงอยู่  ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในตำบล สนับสนุนบทบาทของเทศบาลตำบลหนองแฝก ในการเป็นองค์กรพัฒนาในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลหนองแฝกและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม  :     
        1.  รำวงย้อนยุค
        2.  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
        3.  การประกวดหนูน้อยธิดาสงกรานต์
        4.  การประกวดตัดตุง
        5.  การประกวดก่อเจดีย์ทราย
        6.  การแข่งขันอีโจ้ง
        7.  การแข่งขันชกมวยทะเล
        8.  การประกวดลาบ – สาโท
        9.  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
        10.  กิจกรรมสืบชะตา

26 เมษายน 2560

       นายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรี เป็นประธานมอบใบประกาศนีบัตรแก่นักเรียน ศพด.ตำบลหนองแฝกที่จบปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 คน โดยมีคณะผู้บริหาร
สท. ผู้ปกครองและคณะครูร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศพด.ตำบลหนองแฝก
27 มีนาคม 2560


14 พฤศจิกายน 2559

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)