ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแฝก    ///    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแฝก “หนองแฝกเป็นชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีมาตรฐาน มีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ///  

nongfag@hotmail.com 053-968033 ต่อ 13

President

นายถวิล  ไชยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

  • Highlight
    นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝกเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
  • Highlight
    โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562
  • Highlight
    โครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรม>> ดูทั้งหมด

โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

Update 16/05/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

Update 30/04/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562

Update 25/04/2562

..ดูรายละเอียด

โครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

Update 19/04/2562

..ดูรายละเอียด

รู้ทัน... โรคไข้เลือดออก

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B และ C

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองแฝก>> ดูทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแฝก>> ดูทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแฝก

Update 15/03/2562

อาการฉุกเฉินวิกฤต 1669

Update 15/03/2562

เหตุผลที่ต้องโทร 1669

Update 14/03/2562